Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegació
Accés Administració
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquí per a obtenir una nova contrasenya.
Pregunta presentada pel grup ICV-EUiA al govern sobre les actuacions dels mossos en el cas de l'assassinat de Juan Andrés Benítez
Pregunta presentada pel grup ICV-EUiA al govern sobre les actuacions dels mossos en el cas de l'assassinat de  Juan Andrés Benítez

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

1. Per quins motius, malgrat les evidències d’una mala praxis policial, el Departament d’Interior, en data 30 d’octubre, encara no ha adoptat cap mesura cautelar en relació als Mossos d’esquadra implicats en la deten-ció del senyor Juan Andrés Benítez al carrer Aurora el dia 6 d’octubre, tal com ha demanat repetidament el grup parlamentari d’ICV-EUIA?

2. Com valora el Departament d’Interior l’informe de la Policia Judicial en relació a l’actuació dels Mossos d’esquadra en la detenció del senyor Benítez el dia 6 d’octubre a Barcelona?

3. Li consta al Departament d’Interior que hi hagi mossos que fan servir defenses extensibles, i si es va fer servir aquesta arma en la detenció del senyor Benítez a Barcelona el 6 d’octubre?

4. Quines investigacions ha efectuat el Departament d’Interior per esbrinar si algun membre del Cos de Mossos d’esquadra va instar a algun veí o veïna del Raval a destruir o lliurar els vídeos que podien haver gravat la detenció del senyor Benítez el dia 6 d’octubre a Barcelona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2013

Jaume Bosch i Mestres

Diputat del GP d’ICV-EUiA