Front d'Alliberament Gai de Catalunya
Navegaciˇ
AccÚs Administraciˇ
Administrador/a

ContrasenyaHa perdut la contrasenya?
Fes clic aquÝ per a obtenir una nova contrasenya.
El Consell de Garanties avala les sancions que planteja la nova llei antihomof˛bia
El Consell de Garanties avala les sancions que planteja la nova llei antihomof˛bia

El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat el règim sancionador del projecte de llei contra l'homofòbia i ha conclòs que el contingut de la proposta, que estava pendent d'aquest dictamen per poder ser aprovada pel Parlament, no és contrari a la Constitució.

En el seu dictamen, al qual ha tingut accés EFE, el Consell de Garanties Estatutàries rebutja els arguments esgrimits pel PP, que va recórrer contra aquesta proposta de llei, la qual cosa va impedir que es pogués aprovar en l'últim ple del Parlament abans de l'estiu.

Malgrat avalar la constitucionalitat del projecte de llei contra l'homofòbia, el Consell considera "convenient" que els legisladors precisin en el capítol sancionador quin és l'àmbit competencial de la Generalitat i quin el dels ens locals.

El projecte de llei, que ara els seus promotors esperen que es pugui aprovar definitivament quan es reprengui l'activitat parlamentària després de les vacances d'estiu, té com a finalitat regular les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, en els àmbits públics i privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competència.

El PP va plantejar en el seu recurs dubtes sobre la constitucionalitat de diversos articles de la llei i sobre el capítol sancionador, en considerar que la normativa tipificava com infraccions administratives conductes que ja són objecte de prohibició i càstig per part del codi penal, la qual cosa podria generar "confusió".

Per contra, el Consell de Garanties Estatutàries estima que els articles impugnats pel PP (el 26 bis i els articles 30, 31 i 32 del capítol IV del títol IV, sobre el règim d'infraccions i sancions) són respectuosos amb la jurisprudència constitucional.

"És indubtable que el règim sancionador regulat pel capítol IV del títol IV s'ubica nítidament en l'àmbit administratiu", subratlla el dictamen, que descarta així que la dualitat entre l'àmbit administratiu i el penal pugui provocar confusió.

Per als membres del Consell, l'ordenament constitucional espanyol "reconeix la dualitat de sistemes sancionadors –penal i administratiu–, sense establir, però, quin és el contingut propi de cadascun, més enllà, esclar, de reservar en exclusiva al sistema penal els il·lícits que comporten sancions de pèrdua de drets civils i polítics o la privació de llibertat".

El projecte de llei contra l'homofòbia inclou en l'apartat sancionador que en els casos més greus es podrà imposar una multa administrativa de fins a 5.691,2 euros (equivalent a deu mesos de l'indicador de renda de suficiència a Catalunya, establert en 569,12 euros mensuals) i la prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques durant dos anys (cinc anys en cas de reincidència).

En el seu dictamen, el Consell apunta que les autonomies poden adoptar normes sancionadores quan, en tenir competència sobre una matèria substantiva, no es cometin divergències "desproporcionades" respecte al que s'aplica en altres parts de l'Estat.

En aquest cas, això no obstant, el dictamen del Consell subratlla que, més enllà d'allò establert en el codi penal, a Espanya no s'ha dictat fins ara cap normativa –ni general ni sectorial– que estableixi un règim sancionador de l'administració en contra de l'homofòbia que serveixi com a paràmetre comparatiu.

A més, el Consell de Garanties Estatutàries destaca en el seu dictamen que el règim sancionador previst pel projecte de llei contra l'homofòbia que tramita el Parlament no considera il·lícites conductes que siguin lícites a la resta d'Espanya.

Per aquest motiu, el Consell conclou que els articles impugnats pel PP no són contraris a la Constitució, pel que avala el text, malgrat que recomana que s'incorporin precisions en el capítol sobre les sancions per determinar amb més detall l'àmbit de competències de la Generalitat i dels ens locals.

Font: ARA